Bulla nominacyjna

Bulla papieża Franciszka ustanawiająca nowego arcybiskupa gnieźnieńskiego (tłumaczenie polskie)

 

Franciszek Biskup, Sługa Sług Bożych, Czcigodnemu Bratu Wojciechowi Polakowi, dotychczasowemu biskupowi tytularnemu Mons in Numidia oraz biskupowi pomocniczemu archidiecezji gnieźnieńskiej, wybranemu na arcybiskupa metropolitę tejże wspólnoty kościelnej, przesyła pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. „Bądźcie naśladowcami Boga jako najdrożsi synowie i postępujcie w miłości” (Ef 5, 1): rozważamy najpobożniej te słowa Apostoła Narodów My, sprawujący nadzwyczaj czcigodny urząd Następcy Piotra, gdy bierzemy pod uwagę potrzeby duchowe wiernych przesławnego Kościoła Gnieźnieńskiego. Pragniemy jednocześnie, by postępowali oni pilnie w nowości życia. Ta stolica biskupia, która zdobna jest w tak wielu świadków wiary oraz jej owoce, a także zajmuje pierwsze miejsce między wspólnotami kościelnymi w dziejach umiłowanego Narodu polskiego, po rezygnacji Czcigodnego Brata Józefa Kowalczyka została pozbawiona swego arcypasterza, przeto spieszymy się nadać tej owczarni nowego przewodnika duchowego.

Czcigodny Bracie, wykazałeś się wśród wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej zapałem apostolskim, roztropnością i biegłością jako kapłan i biskup pomocniczy, przeto uznajemy ciebie za osobę godną i właściwą do objęcia wspomnianego urzędu. Za radą zatem Kongregacji do Spraw Biskupów, mocą Naszej władzy apostolskiej, rozwiązawszy Twe więzy z Kościołem tytularnym Mons in Numidia oraz zwolniwszy Cię z funkcji biskupa pomocniczego, ustanawiamy ciebie Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim i Prymasem Polski, udzielając Ci przy tym wszelkich praw i pełnomocnictw związanych z tym urzędem oraz nakładając obowiązki przewidziane przez prawo. Pragniemy, byś pouczył duchowieństwo i lud twej wspólnoty kościelnej o treści tego dekretu, aby Cię uznał, towarzyszył Ci modlitwą i okazywał Tobie posłuszeństwo. Tymczasem zachęcamy Ciebie Czcigodny Bracie i wszystkich wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej, byście w codziennym życiu szli za zbawczymi przykazaniami Chrystusa i wypełniali ochoczo wolę Bożą. Ponadto wyrażamy pragnienie, byś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz świętego Wojciecha, przez spełnianą z pilnością posługę biskupią, a nade wszystko poprzez gorliwe głoszenie Ewangelii, niestrudzenie i roztropnie dla dobra Twojej wspólnoty pracował.

 

Sporządzono w Rzymie u świętego Piotra, dnia siedemnastego maja roku Pańskiego dwa tysiące czternastego, w drugim roku Naszego pontyfikatu.

Franciszek papież